ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Fatiha 4?
4. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibidir. Cenab-ı Allah'ın 'Din gününün sahibi” oluşu, yaşamın ve yaratılmışlığın dışında sadece kıyamet gününün sahibi oluşu anlamıyla sınırlı değildir. Allah, kıyamet gününün...
Fatiha 3?
3. Errahmânir'rahim. O Rahman ve Rahimdir. Burada karşımıza yine Rahman ve Rahim esmaları çıktı. Bismillahirrahmanirrahim olan Fatiha'nın 1. ayetinde Rahman, dünyadaki bütün yaratılanlara rızık ve nimetler veren, iyilere de kötülere...
Fatiha 2?
2. Elhamdü lillâhi Rabbilalemin Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd'ın, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus olması iki farlı yönü olan beyandır. Bu yönler birbirine zıddır ki zaten yaratılmışlık olan her şey...
Fatiha 1?
1. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ya da esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelmektedir. Rahman ve Rahim; Allah'ın isimlerindendir. Rahman, dünya'daki bütün...
Fatiha?
Fatiha, Kur'an'ı Kerim'in ilk suresidir. Mekke döneminde inmiştir, yedi ayettir. Kelime anlamı, açan, açılacak şeylerin başı olandır. Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olduğu için bu adı almıştır ve günde beş...
Eûzu?
Eûzu, aczini ve kusurlarını kabul edip, varlığından sıyrılarak, Yaratan'a sığınmak, Euzübillahimineşşeytanirracim yani kovulmuş olan Şeytanın rejiminden Allah'a Sığınırım demektir. Cenab-ı Allah, Nahl suresi 98. Ayeti kerimesinde,...
Cihad?
Cihad, günümüz kullanım diline her ne kadar savaş olarak yer etse de aslı itibariyle cihad, gayret ve hizmet etmekle birlikte çaba sarf etmek anlamında kullanılan Kuranî bir kavramdır. Cihadın savaş olarak zikredilmesi, Müslümanlara karşı...
Mümin?
Mümin, Arapça emin kökünden gelir, iman etmiş ve güvenilen demek olup Cenab-ı Allah'ın isimlerinden birisidir. Bu isim, El-Mü'min olarak geçer ki anlamı, gönüllerde iman ışığını uyandıran, kendine sığınanlara güvenlik, rahatlık...
Ezan?
Muhammedî davet olan ezan, insanları taştan yapılmış bir binaya davet etmekten çok daha değerli bir olgudur. Daveti, sadece bir binaya davet ve o binada bir şekli yerine getirmekle sınırlarsak işte o zaman kendimizi dünyayla sınırlamış olur,...
İbadet?
İbadet, kulun kendisini ve tüm evreni yaratan Rabbine karşı kulluk vazifelerini yine Rabbin istediği şekilde yerine getirmesidir. Bu tanımlamada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, kulluk vazifelerinin Rabbin istediği şekilde yerine getirilmesidir....
Yaşam?
Yaşam, doğumla ölüm arasında geçen süre olarak tanımlanamayacak kadar değerli ve kutsî bir olgudur. Yaşamı sadece doğumla ölüm arasında geçen süre olarak ele alırsak, insanın insan olmasının anlamını ortadan kaldırırız. Yaratılmış...
Doğum?
Doğum, bir varlığın var olmaya başladığı olaydır. Filizin tohumdan, civcivin yumurtadan çıkması gibi bebek de ana karnından doğar. Güneş her sabah doğar. İdraklerde düşünme, araştırma ve ilham yoluyla bir fikir doğar. İrade sonucu...
Ölüm?
Ölüm, Cenab-ı Allah'ın dünyada, dünyanın koşullarına göre, dünyalık olarak yarattığı insan bedeninin, dünya yaşamında işlevselliğini yitirmesidir. Bunu şöyle anlayabiliriz! Beden, insanın dünyada giyindiği dünyevî elbisedir....
Kabir?
Kabir, biz insanların dünya hayatı belirlenmiş bir ömürle tayin edildiğinden yani fani olduğumuzdan dolayı öldükten sonra içine konulduğumuz toprakta kazılmış derin çukurdur. Yani ölülüğümüzle içinde bulunduğumuz yer! Kabre bakılınca...
Yaratılmışlık?
Yaratılmışlık ismiyle zikrettiğimiz, kendimiz de dâhil bilip, işitip, gördüğümüz her şeydir. İçerisinde sayısızca galaksi, her galakside sayısızca yıldız sistemi, her yıldız sisteminde var olan gezegenler, göktaşları ve içinde var...
Müslümanların Beş Prangası?
İnsan yaratılmadan önce tüm âlem yaratılmıştı. Âlem yaratılmışlığıyla insansız noksan olarak bulunuyordu. Çünkü insan, yaşamın içinde yer alarak âlemi keşfetme sonucu Rabbini keşfederek tamlayacak olandı. Dünya, dünyanın içerisindeki...
Dünya ?
Dünya, içinde doğup büyüdüğümüz ve yaşamsallığımızı devam ettirdiğimiz bir gezegen olmanın çok ötesindedir biz insanlar için. Doğup, büyüyen ve yaşamsallığını yaşadığı sürece dünya denilen mekânda devam ettiren cemadat,...
Kerbelâ ?
Kerbelâ, herhangi bir yer gibi yer değil, Kerbelâ hadisesi herhangi bir olay gibi olay değildir. Kerbelâ'dan sonra tüm yerler ve olaylar Kerbelâ'nın yanında herhangi bir yer, herhangi bir olay kalır. Hiçbir yer ve hiçbir olay Kerbelâ...
Oku ?
Oku yani 'ikra” olarak gelen emir, Cenab-ı Allah'ın ilk emri olup okuma özelliğinde olan biz insanlara birinci farzdır. İslam'ın şartları, bizi İslam, kaliteli insan ve mümin yapması açısından ele alındığında ilk şart...
Ümmet ?
Ümmet, Hak dine iman eden, insanları hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden iman ehline denilmektedir ki insanları ümmet yapan tek değer iman sahibi olabilmek için Peygamberimiz Hz. Muhammed efendimize gönül bağlılığıdır....
Muharrem?
On Muharrem'i içinde barındıran Muharrem ayına yaklaşmış olmamız sebebiyle bu yazımız İmam Hüseyin Efendimize adanmıştır. İmam Hüseyin Efendimiz, dedesi Cenabı Resulullah, annesi Fatma-tül Zehra Hayrunnisa, babası Ali-el Mürteza...
Kurban ?
Kurban, yakınlaşmak, Allah'a yakın olmak anlamına gelirken, dinî terim olarak, ibadet etmek amacıyla belirlenmiş bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek olarak yerleşmiştir bilinçlere. Kurban ibadeti yüzeysellik...
Şirk ?
Şirk, Cenab-ı Allah'a eş koşmak, ortak koşmak anlamında kullanılan kavramdır. Koşmak, kabul etmek olduğundan şirk, Allah'ın yerine başka bir şeyi daha kabullenmek olarak çıkmaktadır karşımıza. Cenab-ı Allah şirk için Nisa...
Eminlik ?
Eminlik, korkusuz olmak, inanmak, güvenmek anlamlarına gelir ki eminlik tek taraflı değil çift taraflı bir değer olup aynı anda inanılır, güvenilir olmaktır. Cenab-ı Resulullah efendimizin bir sıfatı da 'Muhammedü'l-Emîn” dir....
İhlas ?
İhlas, kişinin kalbini Allah'tan gayrılara kapatıp temizlemesi olduğundan, kalp amelidir. İhlas suresinde, Cenab-ı Allah'ın tekliği, doğmamış ve doğurmamış olması, hiçbir şeye muhtaç olmayışının vurgusuyla beyan edilen, kalbimizde...
Bayram ?
Bayram, halk arasında, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, eş dost ve akrabaların ziyaret edildiği, ailecek kutlama yapılan günler anlamında kullanılan kavram olarak yer etmiştir ve tüm bunlar güzeldir lakin bizi kendi...
Ramazan ?
Ramazan, kelime olarak çok sıcak anlamına geldiği gibi Hicri takvime göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimiz olan İslam inancında büyük bir önemi ve kutsî değeri vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış ve...
Rahman ?
Rahman, sözlükte 'Merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak” anlamında tarif edilir. Daha geniş kapsamıyla Rahman, Cenab-ı Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her zerrenin varlığını ve yaşamsallığını devam ettirişidir....
Ahlâk ?
Ahlâk, insanî bir değer olup, insanın yaratılışında bulunan kutsiyettir ve sadece, Tin suresi 4. Ayeti kerimede, Andolsun ki Biz insanı, Ahsen'i takvim içinde yarattık denilerek beyan edilişinde vurgulanan, insana mahsustur. Dünyada yaşamını...
Şeriat ?
Şeriat, ilahî emirler ve yasaklar olarak kullanılan kavram olup, açılımı itibariyle Allah'a kulluğun Zahirî yönüdür. Şeriattan söz ediyorsak aslında, tevhidi idraken yaşayan bir insanın, kulluk değerinde dünyadaki Zahirî yaşantısını...
Tasavvuf ?
Tasavvuf, İslam dinini, cahilanecesine değil, içinde ilim, irfan, ilahî aşk, edep, ahlak, erkân, zikir, meşk, tefekkür, seyir ve keşif bulunan, mana cihetiyle yaşamanın adıdır. Tasavvuf, kişilerle değil, kendi cehaletimizle mücadele etmenin,...
Miraç ?
Miraç, yükselmek, yücelmek anlamında kullanılan kavramdır. Cenab-ı Resulullah efendimizin miracı hepimizce malum olan miraçtır ki, Allah'ın emriyle Peygamber efendimizin ruhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binekle, Cebrail As ile birlikte...
Kur’an ?
Kur'an, İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed efendimize gönderilen Cenab-ı Allah'ın buyruklarını içeren, bunları bütün insanlığa bildiren, Müslümanlığın kutsal kitabıdır dersek Kur'an'ın önemini tam olarak...
İnsan ?
İnsan, iki ayağının üstünde yürüyen, elleri ile tutan, diri olup gören, işiten, ses çıkartan, ihtiyaçlığını karşılayarak yaşamsallığını bir şekilde devam ettiren ve istekleri olan canlıdır dersek insanı noksanlaştırmış oluruz....
İlim?
İlim, var olanın bilgi olarak kendisini zahir edişiyle bilinirliğinin tümüdür çünkü 'Var” dediklerimiz, o olmaklık bilgisinin zahirliğidir. Bizlerin, yaratılma diyerek zikrettiğimiz her şey bilginin vücutlanışıdır. Lokman suresi...
Sevgi ?
Kalp neye yöneliyorsa o sevilen ve kalbi yönelen de yöneldiğini seven olduğundan sevgi, kalbin yönelmesi olarak tarif edilebilir. Sevgi, yaratan Allah'ın yaratmış olduğuna bahşettiği en kutsî değerdir ve tüm yaratılan, yaratan Allah'ın...
Kadın ?
Cenab-ı Resulullah efendimiz, Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: güzel koku, kadın, namaz buyurmaktadır. Bu hadiste zikredilen üç olguya yani güzel koku, kadın ve namaz kavramlarına kendi beşeriyete kayıtladığımız anlamları ile bakarsak...
Kul ?
Cenab-ı Allah Zariyat suresi 56 ayeti kerimesinde, Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım demektedir. Bu sebeple, Allah'a inanan her inanç sahibi yaratılma gayesi olan kulluğu yerine getirmelidir çünkü farzdır.. 'Ben...
Kelime-i Şehadet ?
Kelime-i Şehadet, İslam olmak için yapılması gereken şartlardan birisi olup, tüm ibadetler bu şartın gerçekleşmesi içindir. Öyle ki, Kelime-i Şehadet olmadan yapılan ibadetler taklit olurken, ibadetlerin tevhitçesine yapılışı da şehadeti...
Hac ?
Hac, İslam olmak için yapılması gereken şartlardan birisi olup, bedenen ve idraken, Mekke şehrinde bulunan Arafat ve Beytullah'a gidip, gereken erkânı titizlikle uygulamak olarak tanımlanmıştır ve uygulanmasının yanında hicret yani bir...
Zekât ?
Zekât, İslam olmak için yapılması gereken şartlardan birisi olup, arınma, bereket ve övme anlamlarına gelirken ayrıca genel itibariyle sahip olunan malın belli bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması olarak yorumlanır ve zekât...
Oruç ?
Oruç, İslam'ın İslam olmak adına yerine getirilmesi gereken ibadetlerinden birisidir. Oruç ibadeti olmadan İslam olmak mümkün değildir çünkü İslam olmak, Allah'tan başka ilah olmadığına şahit olmak olduğundan, şehadet için,...