ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Tesettür?
Tesettür, örtünmek, kuşanmak; başkaları ve insan için zararlı olan şeyler ve haller ile kendisi arasına perde, engel koymak, uzak durmak, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek anlamına gelirken, günümüzde kavram olarak, araçları ve...
Secde?
Secde, eğilmek, boyun eğmek, tevazu ile alnı yere koymak anlamındaki sücûd kelimesi kökünden gelir ve fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Halk arasındaki...
Tarikat?
Tarikat, Allah'a gidilen yol anlamında kullanılan kavram olup özellikle içinde bulunduğumuz inanç sistemi olan Müslümanlıkta, özü tasavvufa dayanan ve bazı ilkeler ve uygulamalarla birbirlerinden ayrı kolları olan, Allah'a yaptığı...
Sünnilik?
Sünnilik, tarihi kayıtlar ve açıklamalarla, kelam ve hadis ilmine dayanan, Kur'an'da bahsi geçen tüm peygamberlere inanan, Hz. Muhammed'i son peygamber olarak kabul eden Ehli Sünnet yoludur denilerek açıklanmaya çalışılmıştır...
Alevilik?
Alevilik, kültür ve toplumsal yaşamı kapsayan bir öğreti, kendine özgü bir inanç, felsefe akımı gibi tanımlarla ifade ediliyor olsa da, her ne kadar günümüzde İslam'dan ayrı bir dinmiş gibi lanse edilmeye çalışılsa da, Avrupa merkezli...
Muhammedî Kulluk?
Muhammedî Kulluk, Cenab-ı Allah'ın Habibi, âlemlere rahmet olarak gönderilen, son peygamber, Cenab-ı Resulullah Hz. Muhammed Efendimizin, davet ve tebliğ edip bizzat kendisinin beşerî hayat içinde sürdürdüğü yaşamdır. O'nun tebliği...
Peygamber Mescidi?
Peygamber Mescidi ya da Mescid-i Nebevî olarak zikredilen Mescid, Hicret'ten sonra Medine'de İslam peygamberi Hz. Muhammed ve Kendisine biat edenler tarafından inşa edilen, Hz. Muhammed'in zahiri kabrinin de içerisinde bulunduğu Mesciddir...
Alevilik ve Sünnilik?
İnsanlığın dünya sahnesinde var olmaya başladığı andan itibaren yaratılışından gelen, kendisini yaratan ve kendisinden çok daha kudretli ve kendisi gibi ihtiyaçlığı olmayan, varlığı aşkın varlık olmakla birlikte daimi olan bir yaratıcıya...
Duyarlılık?
Değerli okuyucu, üç yıla yakın süredir bu köşede sizlere ulaşıp din, inanç ve iman konularında bilgiler aktarmaktayım. Yazılarımın içeriği, imanî konuların gerçekliğinin, menfaatler doğrultusunda görmezden gelinen Kur'an'a...
Hür Olmak?
Cuma namazının, Er olmak, Hür olmak, Akılbalik olmak, Kör olmamak gibi şartları vardır. Bu şartların birkaçı veya bir tanesi bile uygun değilse Cuma namazı kılınamaz. Bir insan er değilse, hür değilse, aklı başında değilse ve körse,...
Kader?
Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan ezeli takdir. Alın yazısı, yazgı veya mukadderat olarak da anılır. Allah'ın yaratıklarına ilişkin planını ve tabiatın işleyişini gerçekleştirmesini...
Kabir 2?
Kabir, ölen bir insanın toprağa kazılan çukura yerleştirilip gömüldüğü yer anlamında kullanılan kelime olup halk arasında mezar denilse de ölüme duyulan saygıdan dolayı mekânın genel adı olarak mezar, bir kişinin gömülü olduğu toprak...
Günah?
Günah, genel anlamıyla ilahi kuralın ihlal edilmesi anlamına gelirken, Allah'ın Kendisine inananlardan yapmalarını istediklerinin yapılmaması, yapmalarını istemediklerinin de yapılması anlamına geldiğinden inanan kişinin direkt kendisini...
Abdest?
Abdest, belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilirken, Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan 'El suyu” anlamına gelen,...
Cehennemi sevmek?
Cehennem, kelime anlamı olarak sıkıntı veren yer, çok sıkıntılı yer, derin kuyu anlamlarına gelmektedir. İnanç sisteminde, genel anlam olarak, ahirette kafir olanların, Allah'ı, Kur'an'ı inkâr edenlerin sonsuz olarak kalacakları,...
Cenneti Şikâyet Etmek?
Cennet, imanlı ve iyi kimselerin öldükten sonra Allah tarafından mükâfat olarak konulacakları ve içinde her türlü nimetler bulunan ve ebediyen yaşayacakları yer olarak tanımlanır. Bu tanım ahiret yurdu için geçerli bir tanım olurken, karşılığı...
Mâlik'ül-Mülk?
Mâlik'ül-Mülk, mülkün yegâne ve gerçek sahibi, kullarının ve onların malik yani sahip olduklarının maliki, mülkünde dilediği gibi hükmünü yürüten olurken, El-Mâlik ismi temel anlamıyla, Allah'ın mutlak mülkün sahibi, mutlak...
Bayram?
Bayram, halk arasında, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, eş dost ve akrabaların ziyaret edildiği, ailecek kutlama yapılan günler anlamında kullanılan kavram olarak yer etmiştir ve tüm bunlar güzeldir lakin bizi kendi...
Kadir Gecesi?..
Kadir kelimesi, güçlü, hüküm veren ve değer katan anlamlarına gelmektedir. Özellikle Kur'an'ı Kerimin bu gecede indirilmesinin, geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu geceye Kadir gecesi ismi verilmiştir....
Er-Rahim?
Er-Rahim, pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri Hak yolda kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle ödüllendirici anlamındadır. Rahmân ismi dünyada mümin kâfir herkesi kuşatmışken, Rahîm, sadece iman ehline mahsustur. Bakara suresi...
Er-Rahmân?
Er-Rahmân, rahmet kelimesi kökünden türeyen bir kavram olup, insan, hayvan, mümin, kâfir farkı gözetmeksizin, varlık âleminde yaratılmış her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten anlamına gelirken, Allah için kullanılan...
Değişim?
Değişim, bir nesne ya da fikrin mevcut halinden başka bir hale dönüşmesidir. Nesnelerin değişimi her an gerçekleşen uygulama olduğundan nesnelerde değişim yaşayan bir olgudur. Eşyaların değişimi, evlerin değişimi, arabaların değişimi,...
Hidayet?
Hidayet, doğru olan hak yol, Hak katında geçerli tek din olan İslâmiyet anlamlarına gelirken, yol gösterme anlamına da gelmektedir. Bu anlamlarla baktığımızda hidayet, Allah'a ulaşılan yol olurken, hidayete ermek, iman olarak zikredilen...
Ramazan?
Ramazan, kelime olarak çok sıcak anlamına geldiği gibi Hicri takvime göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimiz olan İslam inancında büyük bir önemi ve kutsî değeri vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış ve...
Sâmirî’nin Buzağısı?
Mûsâ As. kardeşi Hârûn As'ı kendi yerine vekil bırakıp Tûr Dağı'na gittikten sonra, onlara karşı imansızlığını gizleyen Sâmirî isimli münafık bir yahûdî, Hz. Mûsâ'nın yokluğunu fırsat bilerek halktan altın topladı...
Fanilik?
Fanilik, gelip geçici ve devamlı olmayan anlamında kullanılan kavramdır. Bu gerçeklik, Rahman suresi 26-27. Ayeti kerimelerde, Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır. denilerek vurgulanır...
Olanı Anlamak?
İçinde bulunduğumuz şu günlerde, insanlık olarak özellikle biz Müslüman Türkler ağır bir imtihandan geçmekteyiz. Bu imtihan, tüm dünyanın başına musallat olan COVID-19 isimli Corona Virüsün ülkemizde de görülmesi ve her gün sayının...
Ez Zâhir?
Ez Zâhir, Cenab-ı Allah'ın esmalarından birisi olup her şeyde görünen aşikâr olan demektir. Bakara suresi 115. Ayeti kerimede, Doğu da batı da Allah'a aittir. Nereye dönerseniz Allah'ın varlığı oradadır. Şüphesiz ki Allah,...
Şehadet?
Şehadet, işittiğimizi görerek ulaşılan eminliktir. Görünür olanı görmek, bilinir olanı bilmek, işitilir olanı işitmek anlamlarına gelirken, bir Müslümanın iman uğruna canını vermesine de şehadet etmek denilir ki Allah'tan başka...
Regaip Kandili?
Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regaip, Arapça bir kelimedir ve 'Rega-be” kökünden gelmektedir. 'Rega-be”, kelime olarak, bir şeyi istemek, arzulamak, ona meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir....
Ruh?
Ruh, emir âleminden olup, beden ülkesini idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık verilen, bedenden ayrılınca da varlığını devam ettirebilen lâtif bir olgu olarak tanımlanmakta ve genel kabul görüşle, canlılık olarak değerlendirilmektedir....
Hanif?
Hanif, şirk ve dalâletten uzak durup tevhid dinine sımsıkı sarılan, arınmış olan anlamına gelmektedir. Yunus Suresi 105. Ayeti kerimede, Ve yüzünü Hanif olarak dine çevir! Sakın müşriklerden olma! denilerek zikredilir. Cenab-ı Allah'ın,...
Hamd?
Hamd, kulun Allah'ın yüceliğini, sonsuz lütuf ve ihsanı karşısında minnet ve şükran duygularını bildirmesi ve yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ı övmek, meth etmek, yüceltmek ve nimetin Allah'tan geldiğini idrak...
Mürid?
Mürid, irade ve talep ederken, Allah'ın irade ettiğinden başka bir şey istemeyen, Allah'ın iradesi karşısında teslim olan; mürşide bağlanan, derviş anlamına gelen kavram olup, aklen değil kalben Allah'ın kulu olmayı istemek...
İlah?
İlah, tapınılan, yüceliği karşısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılıp sığınılan, hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen, güvenilen, zikredilip, muhabbet edilip kulluk yapılan demektir. Cenab-ı Allah'ın, Zariyat...
El-Vedud?
El-Vedud esması Cenab-ı Allah'ın, çok seven ve çok sevilen; sevilmeye lâyık olan anlamına gelirken, temenni etmek, arzu etmek ve istemek gibi manalara da gelir. Cenab-ı Allah, hiçbir şey yokken var olan, varlığı Kendiliğinden, evveli olmayıp...
Vâsi?
Vâsi, her ihtiyacı olana kâfi ve bol miktarda ihsan eden, cümle eşyayı kuşatan, içine alan, içinde bulunduran, kaplayan, cümleye örtü ve zarf olan anlamı içerir ki bu anlam Cenab-ı Allah'ın vâsiliğini tanımlamaktadır. Bakara suresi...
El-Kayyum?
El-Kayyum, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından birisi olup, sadece Kendisi için düşünülebilen ve zikredilebilen bir isimdir ve her şeyin varlığı kendisine bağlı olan; kâinatı idare eden demektir. Cenab-ı Allah bizzat kaim ve mevcut olup...
Mehdi?
Mehdi, Hak üzerine doğru yolda olan, insanların iman yolunda iman üzerine gitmelerine vesile olan İslâmî bir terim olarak âhir zamanda geleceği müjdelenen, kendisine, Kehf suresi 65. Ayeti kerimede, Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz...
Deccal?
Deccal, İlâhî dinlerde, ahir zamanda, kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağanüstü güçlere sahip bir kişi olarak algılanır. Bu sebeple insanlar Deccal adında bir adam geleceğine...
El-Settar?
Cenab-ı Allah'ın El-Settar esması, günah ve ayıpları, hataları örten, gizleyen, bağışlayan ve açığa çıkartmayan anlamındadır. Cenab-ı Allah, Rezzak esmasıyla gıdalık ihtiyaçlarımıza, Şafi esmasıyla şifalık ihtiyaçlarımıza,...
Sabır?
Sabır, dayanılması zor ve nefse ağır gelen her türlü eylem ve söze katlanmak anlamında kullanılan kavramdır. Sabır için kullanılan bu kavram doğru olmasının yanında noksandır. Noksanlık iki farklı boyuttan gelir. Birincisi, sabır sadece...