ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Yazarın Makaleleri
Müslümanların Beş Prangası?
İnsan yaratılmadan önce tüm âlem yaratılmıştı. Âlem yaratılmışlığıyla insansız noksan olarak bulunuyordu. Çünkü insan, yaşamın içinde yer alarak âlemi keşfetme sonucu Rabbini keşfederek tamlayacak olandı. Dünya, dünyanın içerisindeki...
Dünya ?
Dünya, içinde doğup büyüdüğümüz ve yaşamsallığımızı devam ettirdiğimiz bir gezegen olmanın çok ötesindedir biz insanlar için. Doğup, büyüyen ve yaşamsallığını yaşadığı sürece dünya denilen mekânda devam ettiren cemadat,...
Kerbelâ ?
Kerbelâ, herhangi bir yer gibi yer değil, Kerbelâ hadisesi herhangi bir olay gibi olay değildir. Kerbelâ'dan sonra tüm yerler ve olaylar Kerbelâ'nın yanında herhangi bir yer, herhangi bir olay kalır. Hiçbir yer ve hiçbir olay Kerbelâ...
Oku ?
Oku yani 'ikra” olarak gelen emir, Cenab-ı Allah'ın ilk emri olup okuma özelliğinde olan biz insanlara birinci farzdır. İslam'ın şartları, bizi İslam, kaliteli insan ve mümin yapması açısından ele alındığında ilk şart...
Ümmet ?
Ümmet, Hak dine iman eden, insanları hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden iman ehline denilmektedir ki insanları ümmet yapan tek değer iman sahibi olabilmek için Peygamberimiz Hz. Muhammed efendimize gönül bağlılığıdır....
Muharrem?
On Muharrem'i içinde barındıran Muharrem ayına yaklaşmış olmamız sebebiyle bu yazımız İmam Hüseyin Efendimize adanmıştır. İmam Hüseyin Efendimiz, dedesi Cenabı Resulullah, annesi Fatma-tül Zehra Hayrunnisa, babası Ali-el Mürteza...
Kurban ?
Kurban, yakınlaşmak, Allah'a yakın olmak anlamına gelirken, dinî terim olarak, ibadet etmek amacıyla belirlenmiş bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek olarak yerleşmiştir bilinçlere. Kurban ibadeti yüzeysellik...
Şirk ?
Şirk, Cenab-ı Allah'a eş koşmak, ortak koşmak anlamında kullanılan kavramdır. Koşmak, kabul etmek olduğundan şirk, Allah'ın yerine başka bir şeyi daha kabullenmek olarak çıkmaktadır karşımıza. Cenab-ı Allah şirk için Nisa...
Eminlik ?
Eminlik, korkusuz olmak, inanmak, güvenmek anlamlarına gelir ki eminlik tek taraflı değil çift taraflı bir değer olup aynı anda inanılır, güvenilir olmaktır. Cenab-ı Resulullah efendimizin bir sıfatı da 'Muhammedü'l-Emîn” dir....
İhlas ?
İhlas, kişinin kalbini Allah'tan gayrılara kapatıp temizlemesi olduğundan, kalp amelidir. İhlas suresinde, Cenab-ı Allah'ın tekliği, doğmamış ve doğurmamış olması, hiçbir şeye muhtaç olmayışının vurgusuyla beyan edilen, kalbimizde...
Bayram ?
Bayram, halk arasında, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, eş dost ve akrabaların ziyaret edildiği, ailecek kutlama yapılan günler anlamında kullanılan kavram olarak yer etmiştir ve tüm bunlar güzeldir lakin bizi kendi...
Ramazan ?
Ramazan, kelime olarak çok sıcak anlamına geldiği gibi Hicri takvime göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimiz olan İslam inancında büyük bir önemi ve kutsî değeri vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış ve...
Rahman ?
Rahman, sözlükte 'Merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak” anlamında tarif edilir. Daha geniş kapsamıyla Rahman, Cenab-ı Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her zerrenin varlığını ve yaşamsallığını devam ettirişidir....
Ahlâk ?
Ahlâk, insanî bir değer olup, insanın yaratılışında bulunan kutsiyettir ve sadece, Tin suresi 4. Ayeti kerimede, Andolsun ki Biz insanı, Ahsen'i takvim içinde yarattık denilerek beyan edilişinde vurgulanan, insana mahsustur. Dünyada yaşamını...
Şeriat ?
Şeriat, ilahî emirler ve yasaklar olarak kullanılan kavram olup, açılımı itibariyle Allah'a kulluğun Zahirî yönüdür. Şeriattan söz ediyorsak aslında, tevhidi idraken yaşayan bir insanın, kulluk değerinde dünyadaki Zahirî yaşantısını...
Tasavvuf ?
Tasavvuf, İslam dinini, cahilanecesine değil, içinde ilim, irfan, ilahî aşk, edep, ahlak, erkân, zikir, meşk, tefekkür, seyir ve keşif bulunan, mana cihetiyle yaşamanın adıdır. Tasavvuf, kişilerle değil, kendi cehaletimizle mücadele etmenin,...
Miraç ?
Miraç, yükselmek, yücelmek anlamında kullanılan kavramdır. Cenab-ı Resulullah efendimizin miracı hepimizce malum olan miraçtır ki, Allah'ın emriyle Peygamber efendimizin ruhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binekle, Cebrail As ile birlikte...
Kur’an ?
Kur'an, İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed efendimize gönderilen Cenab-ı Allah'ın buyruklarını içeren, bunları bütün insanlığa bildiren, Müslümanlığın kutsal kitabıdır dersek Kur'an'ın önemini tam olarak...
İnsan ?
İnsan, iki ayağının üstünde yürüyen, elleri ile tutan, diri olup gören, işiten, ses çıkartan, ihtiyaçlığını karşılayarak yaşamsallığını bir şekilde devam ettiren ve istekleri olan canlıdır dersek insanı noksanlaştırmış oluruz....
İlim?
İlim, var olanın bilgi olarak kendisini zahir edişiyle bilinirliğinin tümüdür çünkü 'Var” dediklerimiz, o olmaklık bilgisinin zahirliğidir. Bizlerin, yaratılma diyerek zikrettiğimiz her şey bilginin vücutlanışıdır. Lokman suresi...
Sevgi ?
Kalp neye yöneliyorsa o sevilen ve kalbi yönelen de yöneldiğini seven olduğundan sevgi, kalbin yönelmesi olarak tarif edilebilir. Sevgi, yaratan Allah'ın yaratmış olduğuna bahşettiği en kutsî değerdir ve tüm yaratılan, yaratan Allah'ın...
Kadın ?
Cenab-ı Resulullah efendimiz, Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: güzel koku, kadın, namaz buyurmaktadır. Bu hadiste zikredilen üç olguya yani güzel koku, kadın ve namaz kavramlarına kendi beşeriyete kayıtladığımız anlamları ile bakarsak...
Kul ?
Cenab-ı Allah Zariyat suresi 56 ayeti kerimesinde, Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım demektedir. Bu sebeple, Allah'a inanan her inanç sahibi yaratılma gayesi olan kulluğu yerine getirmelidir çünkü farzdır.. 'Ben...
Kelime-i Şehadet ?
Kelime-i Şehadet, İslam olmak için yapılması gereken şartlardan birisi olup, tüm ibadetler bu şartın gerçekleşmesi içindir. Öyle ki, Kelime-i Şehadet olmadan yapılan ibadetler taklit olurken, ibadetlerin tevhitçesine yapılışı da şehadeti...
Hac ?
Hac, İslam olmak için yapılması gereken şartlardan birisi olup, bedenen ve idraken, Mekke şehrinde bulunan Arafat ve Beytullah'a gidip, gereken erkânı titizlikle uygulamak olarak tanımlanmıştır ve uygulanmasının yanında hicret yani bir...
Zekât ?
Zekât, İslam olmak için yapılması gereken şartlardan birisi olup, arınma, bereket ve övme anlamlarına gelirken ayrıca genel itibariyle sahip olunan malın belli bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması olarak yorumlanır ve zekât...
Oruç ?
Oruç, İslam'ın İslam olmak adına yerine getirilmesi gereken ibadetlerinden birisidir. Oruç ibadeti olmadan İslam olmak mümkün değildir çünkü İslam olmak, Allah'tan başka ilah olmadığına şahit olmak olduğundan, şehadet için,...
Namaz ?
Namaz, İslam'ın şartlarından birisi olup İslam olmak için yapılması zorunlu olan ibadettir. Namazın, İslam yani tevhit eri olmak için yapılması zorunlu bir ibadet olması kısmında hiçbir sıkıntı yoktur. Hiç kimse, namaz ibadeti yerine...
Hurafe ?
Hurafe, İslam'a, tevhide, ilme uygun olmayan, kişilerin kendilerince türettiği inanış ve uygulamalardır. Yaşamsallığın devam ettirilmesi merkezli, alışıla gelmiş yaşantı içinde bulunan ama tevhidî olmayan her türlü düşünce ve...
İman - 6 - Kadere İman ?
İmanın şartlarından 'Kadere iman” boyutu, iman sahibi kul olabilmek için iyi anlaşılması gereken bir konudur. Aksi halde iman sahibiyiz zannıyla Allah'a küfredenlerden oluruz. Kader, Allah'ın iradesiyle alakalı bir kavramdır...
İman - 5 - Peygamberlere İman ?
İmanın şartlarından 'Peygamberlere iman” boyutu, imanın ispatıdır. İlk peygamber Hz Âdem As'dan, son peygamber, peygamberimiz Hz Muhammed efendimize kadar olan cümle peygamberler Allah'ın tecellisi olan Hak peygamberlerdir ve cümlesi...
İman - 4 - Kitaplara İman ?
İmanın şartlarından 'Kitaplara iman” boyutu iman ehli olmak için olmazsa olmazlardandır lakin tanımı ve uygulanışı Allah'a göre olunca bizi iman sahibi yapar. Yanlış tanım ve amel imandan uzaklaştırır da kendimizi iman sahibi...
İman - 3 - Meleklere İman ?
Melek, Cenab-ı Allah'ın nurdan yarattığı, nefsaniyeti olmayan, latif varlık olup hangi amaç için yaratılmış ise o amacı emredildiği şekliyle yerine getirendir. Bu sebeple yaratılmış, yaratılan, yaratılacak her zerre ve her fiil için...
İman - 2 - Allah’a İman ?
Varlık var oluş haliyle var edişmiş olandır ki var edilmiş olması var edenin varlık giyinmesidir. Bizler, âlem ve en küçüğünden en büyüğüne var olan her şey cümlesi yaratılmıştır ve yaratan Allah'tır. Hiçbir zerre yoktur ki...
İman - 1 - ?
İman, inancın kemâle ermiş halidir. İnanç, inandığımıza ulaşmadıkça iman henüz oluşamaz.   Bizler, içinde doğduğumuz aile ve ailemizin tâbî olduğu toplum, toplumun kültürü, anlayışı, öğretileri, kurallarıyla şekillenen...
Mevlid Kandili ?
Mevlid Kandili, Cenab-ı Resulullah Hz Muhammed Efendimizin doğumu olarak kutlanan bir kandildir. Kutlanması gerekliliği, O sultanın, O âlemlere rahmet olan güzel ahlak timsalinin, bize kendisiyle, insanlığı, inancı, Allah'a kulluğu hem öğretip...
Müslüman ?
 Öncelikle bilinmelidir ki 'Müslüman” ismi Cenab-ı Allah'ın verdiği birisimdir. Bu ismin Kur'an'daki zikredilişi 'Müslim” olarak, Ahzab suresi 35 ayeti kerimde, "İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu'minîne...
İslam’ın Şartları ?
Günümüzde İslam, sadece İslam'ın şartlarını yerine getirip, tevhidin içeriğinde mevcut bulunan diğer tüm değerleri yok saymak üzerine, kapsamı daraltılmış bir anlayışla yaşanmaya çalışılmaktadır. Bu, İslam'ın evrenselliğine...
İslam ?
İslam dini, Allah'ın, son peygamberi Hz. Muhammed efendimiz vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm'ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm dinini kabul eden kimseye Müslüman...
Din ?..
Din, insanın kendisiyle, inandığı yaratıcısıyla ve diğer yaratılmışlarla birlikte uyum ve faydalı bir şekilde yaşayabilmesi için belirlenmiş kurallar bütünlüğü olarak tanımlanır. Bu tanım tıpkı madeni bir paranın her iki yüzü...