ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Yazarın Makaleleri
Kevser?
Kevser, halk arasında kullanılan anlamıyla, cennette bulunduğuna, sütten ak, kaymaktan yumuşak, baldan tatlı, kardan soğuk olduğuna ve içenin bir daha susamadığına inanılan kutsal su anlamında kullanılan kavramdır. Kevser'in kendi anlamı...
Arefe?
Arefe'yi bir gün olarak ele alırsak tanımı karşımıza, bayram gününden önceki bayrama hazırlık günü olarak çıkar. Ama Arefe'yi gün değil de kendi kelime oluşu bakımından ele aldığımızda da karşımıza, bilgi, usul ve örf...
Cuma?
Cuma, toplamak, bir araya getirmek anlamındaki cem kökünden türemiş bir isimdir. Bugün bizler için perşembe ve cumartesi arasındaki gün olarak zikredilmesi Cuma'yı sadece diğer günler gibi bir gün yapmaz. Cuma'nın taşıdığı önem...
Firavun?
Firavun, eski Mısır'ın tek hâkimi olan ve kendisine Tanrı gözüyle bakan, bakılan hükümdarlarına verilen ortak isim olup kötü niyetli, kötü düşünceli, acımasız kimse anlamında kullanılan kavramdır. Yani, bir kişinin ismi olmayıp...
Kâfir?
Kâfir, halk arasında genel anlamıyla, Allah'a ve Peygamberi Hz. Muhammed'e ve dolayısıyla İslam dinine inanmayan, inkâr eden anlamında kullanılan bir kavramdır. Bu tanımlamaya göre baktığımızda kâfir, Müslüman olmayan demektir...
Münafık?
Münafık, bir adamın ismi olmayıp, Allah'a inandığını, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ümmet olduğunu iddia edip, imanın, ibadetlerin ve kulluğun sadece şekil ve suret boyutunda kalarak aslında kalben iman etmemiş, kalben ümmet olmamış,...
Müşrik?
Müşrik, Cenab-ı Allah'a inanmayanların ortak ismi değildir! Müşrik, Cenab-ı Allah'a inanırken ortak koşanların ismidir. Cenab-ı Allah'a inanırken ortak koşmanın ne olduğunu bilmeden, müşrik olup olmadığımızı anlayamayız....
Put?
Put, sözlük anlamıyla, ilkel toplumlarda, doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı olarak tapılan, genellikle canlı bir varlığı ve özellikle insanı gösteren, tahtadan, taştan, topraktan yapılmış heykel olarak tanımlanır. Bu...
Elest Bezmi?
Elest Bezmi ya da Kâlû Belâ olarak zikredilen yaşanmışlık, inanç ve imanî değerler içerisinde olup inkârı Kur'an'ı inkârdır. Cenab-ı Allah, Araf suresi 172. Ayeti kerimede, Hani Rabbin, Âdem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini...
Kadir Gecesi?
Kadir kelimesi, güçlü, hüküm veren ve değer katan anlamlarına gelmektedir. Özellikle Kur'an'ı Kerimin bu gecede indirilmesinin, geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu geceye Kadir gecesi ismi verilmiştir....
Fitre?
Fitre, yaratılış anlamına gelmektedir. Fitre vermeye fıtır sadakası denir ki, fıtrat sadakası, yaratılış atıyyesi yani hediyesi demektir. Ramazan Bayramı geldiğinde, temel ihtiyaçlarından fazla imkana sahip olan Müslümanların, kendileri...
Maun Suresi?
Maun Suresi, Mekke döneminde inmiştir, 7 ayettir. Maun, yardım ve zekât demek olup surede, Allah'a inandığını söyleyip hatta inancı doğrultusunda ibadet ettiği halde dille değil ama yaşam tarzıyla Allah'ın dinini inkâr edenlerle,...
Sıyâm, “Oruç Tutmak”?
Kur'an'ı Kerim'de oruç diye bir tabir yoktur. Cenab-ı Allah, Kendi idrakinden bizlerin idrakine tenezzül ederek beyan ettiği yüce kitabında oruç tutmak ibadetini 'Sıyâm” olarak beyan eder! Bu hakikat, Bakara Suresi 183. Ayetinde,...
Kandiller?
Kandil olarak zikrediliş hakkında, 'Geçmiş dönemde o günün özel bir gün olduğunu belirtmek maksadıyla, minarelerde kandil yakılmasıyla ortaya çıkmıştır” söylemi doğrudur. Lakin, sonradan belirtmek maksadıyla konulmuş ismin sonradan...
Berat Kandili?
Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Beraat gecesine 'Kefaret” gecesi de denilirken bir diğer adı da 'Şefaat” gecesidir. Berat, kelime anlamı olarak, kurtulmak, temize çıkmak, bir şeyden veya bir kimseden uzak kalıp...
Gönül?
Gönül, insanın vücudunda diğer organları gibi bir organ değildir! Gönül, kalbi iman dolu denilirken anlatılan ve kalp ile tasvir edilen idrak sahibinin, imanını ilahî aşkla tevhit etmesiyle, kendi varlığını Muhammedî ahlak ve irfaniyet...
Kibir?
Kibir, insanın kendisini herkesten üstün tutması, büyüklenmesidir. Bu sebeple kibir varlığının dayanağı olarak bütün kötü vasıfların merkezidir. Hem kötü vasıfların kaynağıdır hem de kötü vasıflarla beslenerek büyür. Kibir için,...
Zikir?
Zikir, insanın kendi iradesiyle, isteyerek Allah'ı, Allah'ın farklı esmalarını ve tevhit denilen "Lailaheillallah" beyanını, hafi ve cehri yani içinden ya da sesli olarak söylemesine diyoruz. Zikir, Ankebut suresi 45. Ayeti kerimde, Kitaptan...
Yasak Meyve?
Yasak Meyve, hepimizin işittiği bir sözdür. Var olan ve yenilebilen bir meyve ama diğer tüm meyvelerden farklı olarak yenmesi yasaklanmıştır ve meyveyi yemesi yasak olan Âdem As, yediği için cennetten çıkartılmıştır. Bu yaşanmışlık,...
Regaip Kandili?
Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regaip, Arapça bir kelimedir ve 'Rega-be” kökünden gelmektedir. 'Rega-be”, kelime olarak, bir şeyi istemek, arzulamak, ona meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir....
Kâbe?
Kâbe, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan ve Müslümanların hacı olabilmek için, belli kurallara uyarak tavaf etmeleri gereken kutsal yapıdır, diğer ismi Beytullah'tır. Hz. Âdem ve Hz. Havva, insanlığın yaratılış gayesi üzerine...
Razı Olmak?
Razı olmak; kabul etmek, uygun bulmak, beğenmek, gibi anlamlara gelmektedir. Razı oluyorsak, o haliyle kabul edip beğeniyoruz demektir. Bu sebeple razı olmak, şikâyeti, isyanı ve tüm öfke, nefret, haset, kin gibi zulmanî özellikleri devre...
Fatiha 7?
7. Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. Kendilerine nimet verilenler, tevhidî anlayışla yaşamını...
Fatiha 6?
6. İhdinessırâtel müstakîm. Bizi dosdoğru yola hidayet eyle. Doğru yol, 5. Ayette 'Ancak sana kulluk ederiz” dediğimiz, Kulluğunu sadece ve sadece Allah'a yönelterek yaşayanların yoludur. Bu yol, Hz. Muhammed Efendimizin tevhidî yoludur....
Fatiha 5?
5. İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Cenab-ı Allah, Fatiha suresinin 1-2-3 ve 4. Ayetlerinde muhatap aldığı biz Kendi tecellisine, 'Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi...
Fatiha 4?
4. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibidir. Cenab-ı Allah'ın 'Din gününün sahibi” oluşu, yaşamın ve yaratılmışlığın dışında sadece kıyamet gününün sahibi oluşu anlamıyla sınırlı değildir. Allah, kıyamet gününün...
Fatiha 3?
3. Errahmânir'rahim. O Rahman ve Rahimdir. Burada karşımıza yine Rahman ve Rahim esmaları çıktı. Bismillahirrahmanirrahim olan Fatiha'nın 1. ayetinde Rahman, dünyadaki bütün yaratılanlara rızık ve nimetler veren, iyilere de kötülere...
Fatiha 2?
2. Elhamdü lillâhi Rabbilalemin Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd'ın, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus olması iki farlı yönü olan beyandır. Bu yönler birbirine zıddır ki zaten yaratılmışlık olan her şey...
Fatiha 1?
1. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ya da esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelmektedir. Rahman ve Rahim; Allah'ın isimlerindendir. Rahman, dünya'daki bütün...
Fatiha?
Fatiha, Kur'an'ı Kerim'in ilk suresidir. Mekke döneminde inmiştir, yedi ayettir. Kelime anlamı, açan, açılacak şeylerin başı olandır. Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olduğu için bu adı almıştır ve günde beş...
Eûzu?
Eûzu, aczini ve kusurlarını kabul edip, varlığından sıyrılarak, Yaratan'a sığınmak, Euzübillahimineşşeytanirracim yani kovulmuş olan Şeytanın rejiminden Allah'a Sığınırım demektir. Cenab-ı Allah, Nahl suresi 98. Ayeti kerimesinde,...
Cihad?
Cihad, günümüz kullanım diline her ne kadar savaş olarak yer etse de aslı itibariyle cihad, gayret ve hizmet etmekle birlikte çaba sarf etmek anlamında kullanılan Kuranî bir kavramdır. Cihadın savaş olarak zikredilmesi, Müslümanlara karşı...
Mümin?
Mümin, Arapça emin kökünden gelir, iman etmiş ve güvenilen demek olup Cenab-ı Allah'ın isimlerinden birisidir. Bu isim, El-Mü'min olarak geçer ki anlamı, gönüllerde iman ışığını uyandıran, kendine sığınanlara güvenlik, rahatlık...
Ezan?
Muhammedî davet olan ezan, insanları taştan yapılmış bir binaya davet etmekten çok daha değerli bir olgudur. Daveti, sadece bir binaya davet ve o binada bir şekli yerine getirmekle sınırlarsak işte o zaman kendimizi dünyayla sınırlamış olur,...
İbadet?
İbadet, kulun kendisini ve tüm evreni yaratan Rabbine karşı kulluk vazifelerini yine Rabbin istediği şekilde yerine getirmesidir. Bu tanımlamada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, kulluk vazifelerinin Rabbin istediği şekilde yerine getirilmesidir....
Yaşam?
Yaşam, doğumla ölüm arasında geçen süre olarak tanımlanamayacak kadar değerli ve kutsî bir olgudur. Yaşamı sadece doğumla ölüm arasında geçen süre olarak ele alırsak, insanın insan olmasının anlamını ortadan kaldırırız. Yaratılmış...
Doğum?
Doğum, bir varlığın var olmaya başladığı olaydır. Filizin tohumdan, civcivin yumurtadan çıkması gibi bebek de ana karnından doğar. Güneş her sabah doğar. İdraklerde düşünme, araştırma ve ilham yoluyla bir fikir doğar. İrade sonucu...
Ölüm?
Ölüm, Cenab-ı Allah'ın dünyada, dünyanın koşullarına göre, dünyalık olarak yarattığı insan bedeninin, dünya yaşamında işlevselliğini yitirmesidir. Bunu şöyle anlayabiliriz! Beden, insanın dünyada giyindiği dünyevî elbisedir....
Kabir?
Kabir, biz insanların dünya hayatı belirlenmiş bir ömürle tayin edildiğinden yani fani olduğumuzdan dolayı öldükten sonra içine konulduğumuz toprakta kazılmış derin çukurdur. Yani ölülüğümüzle içinde bulunduğumuz yer! Kabre bakılınca...
Yaratılmışlık?
Yaratılmışlık ismiyle zikrettiğimiz, kendimiz de dâhil bilip, işitip, gördüğümüz her şeydir. İçerisinde sayısızca galaksi, her galakside sayısızca yıldız sistemi, her yıldız sisteminde var olan gezegenler, göktaşları ve içinde var...
Müslümanların Beş Prangası?
İnsan yaratılmadan önce tüm âlem yaratılmıştı. Âlem yaratılmışlığıyla insansız noksan olarak bulunuyordu. Çünkü insan, yaşamın içinde yer alarak âlemi keşfetme sonucu Rabbini keşfederek tamlayacak olandı. Dünya, dünyanın içerisindeki...
Dünya ?
Dünya, içinde doğup büyüdüğümüz ve yaşamsallığımızı devam ettirdiğimiz bir gezegen olmanın çok ötesindedir biz insanlar için. Doğup, büyüyen ve yaşamsallığını yaşadığı sürece dünya denilen mekânda devam ettiren cemadat,...