Tarih Araştırmacısı ve Yazar Ekrem Hayri PEKER yazdı: "Köleliğin Kalkışının 150. Yıldönümü"

Gazetelerde Leonardo Da Vinci’nin annesinin Cenevizlerin İtalya’ya getirdiği bir Çerkes köle olduğu geçenlerde haber oldu.

Dünyada köleliğin kaldırılmasının 150. Yılı kutlanıyor. The Guardian gazetesi kurucularının köle taciri olmasından dolayı özür diledi ve bu konuda çalışan vakıflara on milyon dolar bağışladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda’nın köleci geçmişinden dolayı özür diledi.

Gözüm Türkiye’yi yönetenlere çevrildi ama bir ses çıkmadı. Adığe yani Çerkes dernekleri ve diğer Kafkas dernek temsilcilerinden de bu konuda ses çıkmadı.

Biraz Osmanlı tarihçileri bu konuda ne demiş onu okuyalım:

Hazarfen Hüseyin Efendi, “Telhisû’l Beyan fi Kavanin Âl-i Osman” adlı eserinde “…Taman kazasında sakin olan Çerkes taifesinin ki nihayeti Jane Çerkesi’ne müntehidir. Bunlarda ahkâm-ı şeriyye fi’l-cümle icra olunur. Bunlardan istikâh olunmaz (köle alınmaz). Jane’den Kabartayi Çerakise’ne varınca harbi lerdir. İstirkâhları sahihtir (köle edinilmesi caizdir). Böyle olmaları ile yine hanlara havfen mütidirler (handan korktukları için itaat ederler). Hatta ‘üzerimize sefer etmesin deyü, beher sene han hazretlerine ve kalgay, Nurettin sultanlara pişkeş namına Çerkes esirleri ihda (hediye) iderler.

Silahdar Ağa, han tahtına varis olarak doğan her çocuk için üç yüz Çerkes çocuğu verildiğini yazar.(age.s,222)

Babasına isyan eden Şehzade Selim, yenilince Kefe’ye, oğlunun yanına kaçtı. Tarihçi Remmal Hoca, Şehzade Selim’in köle ele geçirmek için Jane Çerkeslerine saldırdığını yazar.  Üstelik Jane beyi Osmanlının sancak beyi ünvanını taşıyordu. Bu saldırıda esir edilen on binden fazla Çerkes köle pazarında satılır.

Remmal Hoca’nın yazdıklarından Osmanlıların, Taman Bölgesi’nde yaşayan Janelere bölgeyi koruması için altın başlı sancak verdiğini öğreniyoruz. Kırım Hanı Sahib Giray’ın köle elde etmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve basit hırsızlıkları öne sürerek Çerkesya’ya saldırdığını öğreniyoruz (Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe 1475–1600. Yücel Öztürk, s.63–64). Osmanlıların, Janelerin ve bölgenin beyi olarak tanıdığı Kansavuk bu saldırıları önlemede başarısız kalmıştır. Sahip Giray Han bazı yağmacılık olaylarını bahane ederek 1539 yılında Janelere saldırdı. Bu saldırılara Kefe Sancak Beyi de destek verir. Ele geçen esirlerden pay alır.

Sahip Giray Han 1542 yılında bazı şikâyetleri bahane ederek tekrar Çerkesya’ya saldırır. Remmal Hoca’nın ifadelerinden Kırım Hanı’nın bahane aradığı anlaşılıyor. Kefe Beyi sağladığı gemilerle Taman Yarımadası’na geçen Kırım kuvvetleri Janelere saldırır. Janelerin Hana 500, Osmanlı’ya 1.000 esir verme teklifi reddedilir. Janeler hendek kazarak tahkimat yaparlar. Remmal Hoca saldırıyı şu satırlarla anlatır: “Ol hendekdeki esiri alub, bir kıran ettiler kim, dünya dünya olalı Jane beyleri böyle kırılmış değildi. Velhasıl Çerkes kanından ırmaklar sel gibi aktı. Bir saat olmadan bunları kırdılar. Kansavuk iki yüz adamla güçlükle kurtuldu. Kalanın kimini kırdılar, kimini esir ettiler… On beş gün asker Çerkes Tağların elekden eler gibi ettiler. Andan dönüb bir yere cem’ olub kondılar. Han hazretleri üç gün içinde elli bin esirin suğasını aldılar…” (y.age S. 68)

Sahip Giray Han üçüncü seferini 1544 yılında Kabardeyler üzerine yaptı. Seferin sebebi olarak Çerkeslerin Azak’ı tehdit etmesiydi. Bu seferden on bin civarında esirle geri dönülmüştür. Remmal Hoca ve dönemin yöneticileri seferlerin başarısını elde edilen köle sayısıyla ölçüyorlardı. Bu seferden sonra Kabardeyler Kırım Hanı’nın saldırılarından korunmak için Çar IV. İvan’dan yardım istemişlerdir.

Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde “Abaza, Migrel, Gürel, Çerkesya için Kırım hanlarının esir devşirdiği başlıca ülkeler arasındadır” diye yazar (age S. 108). Osmanlı belgelerinde Kefe, Kerç gibi şehirlerde yaşayan Çerkeslerden bahseder.

Kefe, Kerç, Azak, Taman kaleleri esir ticaretinin başlıca merkezleri olmuştur. Kafkasya’dan gelen esirler burada toplanıyordu. Köle ticaretinden alınan gelir Kefe Sancağı arasında üçüncü sıradaydı (age. S. 355). Şehirde çok sayıda “Abdullah Baba” adlı insanın olması, çok sayıda azatlı kölenin olduğunu göstermekteydi (a.ge S. 220). 1520 yılında Kefe gelirlerinin %25’i köle ticaretinden geliyordu.

Sakarya Nehri ağzında, gelişmiş bir liman olan Kerpe Kefe’den gelen esir ticaretinin transit merkeziydi (age. S. 474).

Esir ticaretinden kârlı çıkan sadece Kefe, Azak ve Taman değildi. Kırım ekonomisi de büyük çapta esir ticaretinden besleniyordu. Esirler sadece İstanbul’da değil Konya’da da pazarlanıyordu (age S. 805).

XVII. yüzyılda kurulan Anapa Kalesi Taman Sancağı’nın merkezi oldu ve esir ticareti merkezlerinden biri haline geldi (ag. S.114).

Ekrem Hayri Peker

 

KAYNAKÇA

 • Antifimov, N. V. Autlev, P.U., Meotlar, Adıgelerin Ataları, Ankara2011
 • Artamonov, M. İ, Hazar Tarihi, İstanbul2008
 • Avagyan, Arsen, Çerkesler, İstanbul2004
 • Avcıoğlu, Doğan, Türklerin Tarihi, İstanbul1982
 • Baddaley J.F, Rusya’nın Kafkasya’yı İstilası, İstanbul1989
 • Baj, Jabaghi, Çerkezler, Ankara2000
 • Baypars Tarihi, çev: M. Şerafüddin YaltkayaAnkara2000
 • Bell, James S., Çerkesya’dan Savaş Mektupları, İstanbul1998
 • Benet, Sula, Abhazlar, Ankara1995
 • Berkok İsmail; Tarihte Kafkasya, İstanbul1958
 • Berzeg, Nihat, Çerkesler, İstanbul2006
 • Berzeg, Sefer E., ÇerkesVubıhlar, Soçi’nin İnsanları, Ankara2013
 • Bi Mahmut, Kafkas Tarihi, Ankara2011
 • Bi Mahmut Kafdağı’nın Eteklerinden Bursa’ya Göçler, Bursa2016
 • Bilge, M. Sadık; OsmanlıKafkas İlişkileri, İstanbul2007
 • Blanch Lesley, Cennetin Kılıçları, İstanbul1978
 • Budayev, N. M. Kim Bu Çerkesler, İstanbul2009
 • Büyüka, Ömer, Hazreti İbrahim’le Awubla ve Kafkasyalılar, İstanbul1975
 • Büyüka, Ömer, Abhaz Mitolojisi Anaç mı? İstanbul1971
 • Carthy, Justin Mc, Sürgün ve Ölüm, İstanbul1995
 • Canhot, İ. Lovpaçe N., Kafkas Dolmenleri ve Mısır Piramitler Ankara2009
 • Çetin, O., Sicillere Göre Bursa’da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları 14711909, Ankara1999
 • Çelik, Osman, İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya, Ankara1992
 • Clout, Andre, Kölelerin İmparatorluğu Memlûklerin Mısırı, İstanbul2005
 • Çurey, Ali, Hatti/Hititlerin Kökeni ve Çerkesler, İstanbul2000
 • Dolukhanov, Pavel, Eski Ortadoğu’da Çevre ve Etnik Yapı, İstanbul1998
 • Dumezil, George, Mit ve Destan, İstanbul 2012
 • Erzen, Afif, Doğu Anadolu ve Urartular, İstanbul 1992
 • Esadze, Semen, Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali Ankara1999
 • Fedâkar Cengiz, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, İstanbul2014
 • Fisher, Alan. Kırım Tatarları, İstanbul2009
 • Gumilev, L. N., Hazar Çevresinde Bin Yıl, İstanbul2003
 • Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, İstanbul, Sabah Kitapları
 • Hatam, Necdet, Anılara Dolanık Yürümek, Ankara2012
 • Histoire Üniversitesi Tarih Bölümü (Fransa), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Başlangıçtan 1566’ya Kadarİstanbul2000
 • Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t Tevarih4, 1979
 • İbn İyas, Yavuz’un Mısırı Fethi, İstanbul2018
 • İnalcık, Halil, Devleti AliyyeI, İstanbul2010
 • KAFDAV, Sürgün 21 Mayıs 1864, Ankara2011
 • Karpat H. Kemal, Etnik Yapılanma ve Göçler, İstanbul2010
 • KaysuniZade Nidai Remmal Hoca, Tarihi Sahip Giray Han
 • Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya (17981919), Ankara2011
 • Kurat, Akdes Nimet, IVXVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972
 • Kuzucu, Serhat, Kırım Hanlığı ve OsmanlıRus Savaşları (17871792), İstanbul2013
 • Lovpaçe N., Çerkes Arkeolojisi ve Sanatı Karşılaştırmalı Maykop ve Anadolu Hazineleri, İstanbul2013
 • Lyulye, Leonti, Çerkesya, 19. Yüzyıl Tarih ve Etnografyası, İstanbul2010
 • Macquan, G, Hititler ve Hititler döneminde Anadolu, Ankara2009
 • Mantran, Robert, Osmanlı Tarihi, İstanbul1995
 • Mansur, Şamil, Çeçenler, Ankara1995
 • Marigny, Tailbout De, Çerkesya Seyahatnamesi, İstanbul1996
 • Mesudi, Muruc Ez Zeheb (Altın Bozkırlar), İstanbul2014
 • Makdisi, Türk Memlüklerin Faziletleri, İstanbul2019
 • Musa Kundukhov’un Anıları, İstanbul1978
 • Mutbay, Mustafa, Kafkasya Hatıraları, Ankara2007
 • Namık Kemal, Osmanlı Tarihi III, İstanbul1974
 • Natko, Kadir, Kafkasya’da ve Kafkasya Dışındaki Çerkesler, Ankara2005
 • Osrogosky, G, Bizans Devleti Tarihi, Ankara2011
 • Özbay, Özdemir. Dünya Mitolojisi ve Nartlar, Ankara1999
 • Öztürk, Yücel, Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe (14751600) Ankara2000
 • Peker, Ekrem Hayri, Kafkasya’dan Güvem’e Zekeriya Efendi, İstanbul2015
 • Peker, Ekrem Hayri, Çerkes Sürgünü Bir Soykırım Öyküsü, Ankara2021
 • Osrogosky, G., Bizans Devleti Tarihi, Ankara2011
 • Saydam, Abdullah, Kırım ve Kafkas Göçleri (18561876), Ankara2010
 • Sevin, Veli, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul2002
 • Smirnov, V.D., Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı, İstanbul2016
 • Spencer, Edmund, Türkiye, Rusya, Karadeniz ve Çerkezistan, Ankara2014
 • Şirokorad, A.B., OsmanlıRus Savaşları. İstanbul2113
 • Tagrıberdi, Ennücümu’zZâhire (Parlayan Yıldızlar), İstanbul2013
 • Taitbout de Marigny, Çerkesya Seyahatnamesi, İstanbul1998
 • Tavful, Ufuk, Kafkasya Gerçeği, İstanbul2009
 • Toledano, Ehud R., Osmanlı Köle Ticareti 18401890, İstanbul1994
 • Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri, İstanbul2006
 • Vernadsky, G., Rusya Tarihi, İstanbul2009
 • Yakubovski, A. Yu, Altınordu ve Çöküşü, Ankara2000
 • Yelbaşı, Caner, Türkiye Çerkesleri Osmanlıdan Türkiye’ye savaş, şiddet, Milliyetçilik, İstanbul2019
 • Zınkeısen, Johann Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, cilt: IIIII, İstanbul2019

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.